აპლიკაცია

1. ვაკანსიის ამორჩევა » 2. მოთხოვნები » 3. ზოგადი ინფორმაცია » 4. განათლება » 5. სამხედრო სამსახური » 6. სამუშაო გამოცდილება » 7. დამატებითი ინფორმაცია » 8. ავტობიოგრაფია » 9. გაგზავნა

აირჩიეთ ვაკანსია

"საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის №995 ბრძანებით დამტკიცებული წესის 25-ე მუხლის (სპეციალურ კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა) მე-6 პუნქტის თანახმად: "სპეციალურ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მოთხოვნებს. ამასთან კანდიდატი უფლებამოსილია ერთი და იგივე დანაყოფში წარადგინოს მხოლოდ ერთი განცხადება/აპლიკაცია"
მონიშნეთ ვაკანსიები, რომელებზეც გსურთ განაცხადის შეტანა: